برگزاری جلسه مجمع عمومی شرکت مهندسی پناه ساز ایران جهت بررسی بودجه سال 1397

برگزاری جلسه مجمع عمومی شرکت مهندسی پناه ساز ایران جهت بررسی بودجه سال 1397

جلسه بررسی بودجه پیشنهادی شرکت مهندسی پناه ساز ایران در روز شنبه مورخه 1396/10/23  با حضور اعضاء محترم هیات مدیره و مشاورین شرکت تلاشگران اقتصاد پایدار و اعضاء محترم هیات مدیره شرکت مهندسی پناه ساز ایران در سالن جلسات شرکت تلاشگران اقتصاد پایدار برگزار گردید.