ورود شرکت مهندسی پناه ساز ایران به لیست تامین کنندگان مجاز شرکت ملی صنایع پترو شیمی

ورود شرکت مهندسی پناه ساز ایران به لیست تامین کنندگان مجاز شرکت ملی صنایع پترو شیمی

پس از طی فرآیند ارزیابی، شرکت مهندسی پناه ساز ایران موفق به ورود به AVL شرکت ملی صنایع پتروشیمی در بخش پیمانکاران گردید.

یکی از رویکردهای مهم شرکت برای سال های پیش رو حضور فعالتر در صنایع پائین دستی و به ویژه صنعت پترو شیمی کشور است که قرار گیری در وندور لیست شرکت ملی صنایع پترو شیمی به عنوان گام نخست زمینه حضور شرکت مهندسی پناه ساز ایران را در این صنعت فراهم می آورد.

لیست آخرین خبرها