جلسه مجمع عمومي عادی بطور فوق العاده شركت مهندسی پناه ساز ایران

جلسه مجمع عمومي عادی بطور فوق العاده شركت مهندسی پناه ساز ایران

جلسه مجمع عمومي عادی بطور فوق العاده شركت مهندسی پناه ساز ایران (سهامی خاص) درروز یکشنبه مورخ 1401/04/12 با حضور اعضای محترم هیات مدیره ، مدیران و مشاورین شرکت تلاشگران اقتصاد پایدار و اعضای هیات مدیره و مدیران شرکت مهندسی پناه ساز ایران و بازرس قانونی در سالن جلسات شرکت تلاشگران اقتصاد پایدار برگزار گردید.

در این جلسه گزارش عملکرد هیات مدیره در دوره مالی منتهی به 1400/09/30 و نیز گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت به مجمع محترم ارائه گردید.

لیست آخرین خبرها