مناقصه اول بدون ضمیمه

تاریخ انتشار : ۲ خرداد ۱۳۹۷

متن مناقصع