اجرای شمع های بتنی درجا در جزیره قشم

تاریخ انتشار : ۸ آبان ۱۴۰۱

آگهي شناسایی پیمانکار

شركت مهندسي پناه ساز ايران در نظر دارد اجرای شمع های بتنی درجا در جزیره قشم را از طریق برگزاري مناقصه عمومي همراه با ارزیابی کیفی طبق شرايط زير به يك پیمانکار واجد صلاحيت واگذار نمايد.

شرايط و مدارک لازم جهت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی:

الف) داشتن تجربه و سوابق کار مشابه

ب) داشتن توان مالی، مدیریتی و تجهیزاتی لازم برای انجام کار

ج) اساسنامه و آخرین تغییرات روزنامه رسمی

لذا از كليه اشخاص حقوقي واجد شرايط دعوت مي گردد طي حداكثر 5 روز از تاريخ چاپ آگهي، با ارائه فيش واريزي به مبلغ 000/000/3 ريال به حساب شماره  0100030082005 با شماره شبا IR850200000000100030082005 بنام شركت مهندسي پناه ساز ايران، جهت دريافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی به نشاني تهران، خيابان كريم خان زند خيابان عضدي شمالي، نبش كوچه دهم پلاك 93، دبيرخانه كميسيون معاملات (داخلی 1076) مراجعه و یا با پست الکترونیک tc@panahsaz.com مکاتبه نمايند.


اجرای عملیات شمع کوبی دریایی در جزیره قشم

تاریخ انتشار : ۸ آبان ۱۴۰۱

آگهي شناسایی پیمانکار

شركت مهندسي پناه ساز ايران در نظر دارد اجرای عملیات شمع کوبی دریایی در جزیره قشم را از طریق برگزاري مناقصه عمومي همراه با ارزیابی کیفی طبق شرايط زير به يك پیمانکار واجد صلاحيت واگذار نمايد.

شرايط و مدارک لازم جهت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی:

الف) داشتن تجربه و سوابق شمع کوبی فلزی داخل دریا

ب) داشتن توان مالی، مدیریتی و تجهیزاتی لازم برای انجام کار

ج) اساسنامه و آخرین تغییرات روزنامه رسمی

لذا از كليه اشخاص حقوقي واجد شرايط دعوت مي گردد طي حداكثر 5 روز از تاريخ چاپ آگهي، با ارائه فيش واريزي به مبلغ 000/000/3 ريال به حساب شماره  0100030082005 با شماره شبا IR850200000000100030082005 بنام شركت مهندسي پناه ساز ايران، جهت دريافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی به نشاني تهران، خيابان كريم خان زند خيابان عضدي شمالي، نبش كوچه دهم پلاك 93، دبيرخانه كميسيون معاملات (داخلی 1076) مراجعه و یا با پست الکترونیک tc@panahsaz.com مکاتبه نمايند.


اجرای 2 مخزن آب بتنی با حجم 7.000 متر مکعب در جزیره قشم

تاریخ انتشار : ۸ آبان ۱۴۰۱

آگهي شناسایی پیمانکار

شركت مهندسي پناه ساز ايران در نظر دارد اجرای 2 مخزن آب بتنی با حجم 7.000 متر مکعب در جزیره قشم را از طریق برگزاري مناقصه عمومي همراه با ارزیابی کیفی طبق شرايط زير به يك پیمانکار واجد صلاحيت واگذار نمايد.

شرايط و مدارک لازم جهت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی:

الف) داشتن تجربه و سوابق کار مشابه

ب) داشتن توان مالی، مدیریتی و تجهیزاتی لازم برای انجام کار

ج) اساسنامه و آخرین تغییرات روزنامه رسمی

لذا از كليه اشخاص حقوقي واجد شرايط دعوت مي گردد طي حداكثر 5 روز از تاريخ چاپ آگهي، با ارائه فيش واريزي به مبلغ 000/000/3 ريال به حساب شماره  0100030082005 با شماره شبا IR850200000000100030082005 بنام شركت مهندسي پناه ساز ايران، جهت دريافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی به نشاني تهران، خيابان كريم خان زند خيابان عضدي شمالي، نبش كوچه دهم پلاك 93، دبيرخانه كميسيون معاملات (داخلی 1076) مراجعه و یا با پست الکترونیک tc@panahsaz.com مکاتبه نمايند.


مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید لوله 40 اینچ ST52

تاریخ انتشار : ۲۷ مهر ۱۴۰۱

شركت مهندسي پناه ساز ايران در نظر دارد 4.440 متر لوله 40 اینچ ST52 مورد نیاز خود را با برگزاري مناقصه عمومي طبق شرايط زير از طريق يك شركت واجد صلاحيت تامين نمايد.

شرايط و مدارک لازم جهت دریافت اسناد:

الف) داشتن تجربه كافي و سوابق ساخت و تامین کالای مشابه

ب) قرار داشتن در لیست منابع وزارت نفت (AVL)

ج) اساسنامه و آخرین تغییرات روزنامه رسمی

د) اسناد موید توان مالي جهت ارائه تضامين شركت در مناقصه، انجام تعهدات و پيش پرداخت

 

لذا از كليه اشخاص حقوقي واجد شرايط دعوت مي گردد طي حداكثر 5 روز از تاريخ چاپ آگهي، با ارائه فيش واريزي به مبلغ 000/000/5 ريال به حساب شماره  0100030082005 با شماره شبا IR850200000000100030082005 بنام شركت مهندسي پناه ساز ايران، جهت دريافت اسناد مناقصه به نشاني تهران، خيابان كريم خان زند خيابان عضدي شمالي، نبش كوچه دهم پلاك 93، دبيرخانه كميسيون معاملات (داخلی 1076) مراجعه نمايند.


آگهي مناقصه عمومي خرید فوم پلی اورتان (PUF) و پرلیت منبسط

تاریخ انتشار : ۲۴ مهر ۱۴۰۱

شركت مهندسي پناه ساز ايران در نظر دارد انواع عایق مورد نیاز در مخازن ذخیره گاز مایع شامل فوم پلی اورتان (PUF) و پرلیت منبسط را با برگزاري مناقصه عمومي طبق شرايط زير از طريق يك شركت تولید کننده واجد صلاحيت تامين نمايد.

شرايط و مدارک لازم جهت ارزیابی کیفی:

الف) داشتن تجربه كافي و سوابق تولید و تامین کالای مشابه

ب) قرار داشتن در AVL شركت نفت و گاز پارس یا لیست بلند

ج) اساسنامه و آخرین تغییرات روزنامه رسمی

د) اسناد موید توان مالي جهت ارائه تضامين شركت در مناقصه، انجام تعهدات و پيش پرداخت

 

لذا از كليه اشخاص حقوقي واجد شرايط دعوت مي گردد طي حداكثر 5 روز از تاريخ چاپ آگهي، با ارائه فيش واريزي به مبلغ 000/000/5 ريال به حساب شماره  0100030082005 با شماره شبا IR850200000000100030082005 بنام شركت مهندسي پناه ساز ايران، جهت دريافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی به نشاني تهران، خيابان كريم خان زند خيابان عضدي شمالي، نبش كوچه دهم پلاك 93، دبيرخانه كميسيون معاملات (داخلی 1076) مراجعه نمايند.

نتیجه ارزیابی کیفی حداکثر ظرف 10 روز از تاریخ چاپ آگهی اعلام و دعوت‌نامه برای مناقصه‌گرانی که حداقل امتیاز لازم را در فرآیند ارزیابی کیفی اخذ نموده اند،  ارسال خواهد شد.


آگهي مناقصه عمومي خرید Pipe Support مورد نیاز در مخازن ذخیره گاز مایع

تاریخ انتشار : ۲۴ مهر ۱۴۰۱

شركت مهندسي پناه ساز ايران در نظر دارد Pipe Support مورد نیاز در مخازن ذخیره گاز مایع را با برگزاري مناقصه عمومي طبق شرايط زير از طريق يك شركت سازنده واجد صلاحيت تامين نمايد.

شرايط و مدارک لازم جهت ارزیابی کیفی:

الف) داشتن تجربه كافي و سوابق ساخت و تامین کالای مشابه

ب) قرار داشتن در AVL شركت نفت و گاز پارس یا لیست بلند

ج) اساسنامه و آخرین تغییرات روزنامه رسمی

د) اسناد موید توان مالي جهت ارائه تضامين شركت در مناقصه، انجام تعهدات و پيش پرداخت

 

لذا از كليه اشخاص حقوقي واجد شرايط دعوت مي گردد طي حداكثر 5 روز از تاريخ چاپ آگهي، با ارائه فيش واريزي به مبلغ 000/000/5 ريال به حساب شماره  0100030082005 با شماره شبا IR850200000000100030082005 بنام شركت مهندسي پناه ساز ايران، جهت دريافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی به نشاني تهران، خيابان كريم خان زند خيابان عضدي شمالي، نبش كوچه دهم پلاك 93، دبيرخانه كميسيون معاملات (داخلی 1076) مراجعه نمايند.

نتیجه ارزیابی کیفی حداکثر ظرف 10 روز از تاریخ چاپ آگهی اعلام و دعوت‌نامه برای مناقصه‌گرانی که حداقل امتیاز لازم را در فرآیند ارزیابی کیفی اخذ نموده اند،  ارسال خواهد شد.


آگهي مناقصه عمومي خرید انواع اقلام برق و ابزار دقیق Bulk

تاریخ انتشار : ۱۹ مرداد ۱۴۰۱

شركت مهندسي پناه ساز ايران در نظر دارد انواع اقلام برق و ابزار دقیق Bulk مورد نیاز در مخازن ذخیره گاز مایع را شامل سیستم ارتینگ و حفاظت از صاعقه، انواع کابل، لوله، تیوب و اتصالات ابزار دقیق، گلند، جعبه تقسیم و LCS ضدانفجار با برگزاري مناقصه عمومي دو مرحله اي طبق شرايط زير از طريق يك شركت تامین کننده واجد صلاحيت تامين نمايد.

شرايط و مدارک لازم جهت ارزیابی کیفی:

الف) داشتن تجربه كافي و سوابق ساخت و تامین کالای مشابه

ب) قرار داشتن در AVL شركت نفت و گاز پارس یا لیست بلند

ج) اساسنامه و آخرین تغییرات روزنامه رسمی

د) اسناد موید توان مالي جهت ارائه تضامين شركت در مناقصه، انجام تعهدات و پيش پرداخت

لذا از كليه اشخاص حقوقي واجد شرايط دعوت مي گردد طي حداكثر 5 روز از تاريخ چاپ آگهي، با ارائه فيش واريزي به مبلغ 000/000/3 ريال به حساب شماره  0100030082005 با شماره شبا IR850200000000100030082005 بنام شركت مهندسي پناه ساز ايران، جهت دريافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی به نشاني تهران، خيابان كريم خان زند خيابان عضدي شمالي، نبش كوچه دهم پلاك 93، دبيرخانه كميسيون معاملات (داخلی 1076) مراجعه نمايند.

نتیجه ارزیابی کیفی حداکثر ظرف 10 روز از تاریخ چاپ آگهی اعلام و دعوت‌نامه برای مناقصه‌گرانی که حداقل امتیاز لازم را در فرآیند ارزیابی کیفی اخذ نموده اند،  ارسال خواهد شد.