فرصت های شغلی

برنامه نویس

 

مسلط به PHP

مسلط به UI & UX

کار با Angular و node.js امتیاز محسوب میشود

 

 

حسابدار

 

کارشناس حسابداری

کارشناس ارشد حساب داری